Stacks Image 649

Stacks Image 17710

Arkitektens kommentarer

Två aspekter har särskilt inspirerat byggnadens utformning.  Den ena är att lokalerna engagerande och varierat skall presentera konst och andra kulturyttringar. Den andra är att byggnaden genom sin gestaltning skall vitalisera platsen och göra det möjligt att uppleva den enastående utsikten mot den dramatiska terrängen och det öppna havet.
Byggnaden har en inre kärna av salar som belyses med dagsljus från lanterniner i taket. Lanterninerna ger maximal användbar väggyta och gör salarna oberoende av dagsljus via fönster. Utanför denna inre kärna löper utsiktsgallerier utmed fasaderna, och härifrån har besökarna full kontakt med den omgivande naturen. Dessa glasade gallerier ger byggnaden ett karaktäristiskt uttryck då de kragar ut från den inre byggnadskroppen och svävar fritt över marken.  
Utsiktsgallerierna ger också möjlighet till cirkulation runt omkring salarna när dessa eventuellt är stängda men kafé och hörsal är öppna. De vidgar användningen av byggnaden från utställningar och musik till konferenser, bolagsstämmor och annat som ökar kontaktytan mot omvärlden.
Sålunda formas byggnaden som en flexibel struktur där salar kan variera i storlek, funktion och grad av utsikt.
En annan karaktäristisk del av exteriören är sågtandtaket som rymmer salarnas taklanterniner.  Dessa ligger i grupper på taket. För att ge ett stabilt och neutralt dagsljus är de riktade mot norr och alltså parallella med fasaden mot havet.Någon har liknat dem vid vågorna i Kattegatt.
 
Byggnadsprojektet har vuxit fram i växelverkan med andra projekt som vi arbetat med inom arkitektkontoret: Millesgården, Bonniers konsthall i Stockholm och Skissernas museum i Lund. Dock är det platsens unika förutsättningar, invid bäckravinen vid Norrvikens trädgårdar, som varit den avgörande inspirationen till byggnadens gestaltning.
Stacks Image 11200
Entréplan